ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ฮาวาย เมืองจีน เกาะซานย่า 4 วัน 3 คืน รวมอาหารทุกมื้อ ท่าเรือไคตั๊ก ซานย่า ล่องน่านน้ำสากล


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0177
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก - 15.00
2 MON 30 ธ.ค. 66 ซานย่า 12.00 -
3 TUE 30 ธ.ค. 66 ล่องน่านน้ำสากล - 9.00
4 WED 30 ธ.ค. 66 ท่าเรือไคตั๊ก 07.00 -

วันที่ 1 : (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15.00

ท่าเรือ
ซานย่า
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
9.00

ท่าเรือ
ท่าเรือไคตั๊ก
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ภาษีท่าเรือ (ตามที่ระบุในรายการ)อัตรา

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 60 USD / ท่าน /ทริป(ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 75 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya) 5 USD / ท่าน / ทริป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ
 • ค่า Wifi บนเรือสำราญ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง