ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ พอร์ตคลัง รวม กิจกรรมความบันเทิงแและอาหารทุกมื้อบนเรือ


ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0179
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 30 ธ.ค. 66 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ - 21.00
2 30 ธ.ค. 66 พอร์ตคลัง 12.00 21.00
3 30 ธ.ค. 66 มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ 13.00 -

วันที่ 1 : (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony
 • และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สิงคโปร์
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ

 • สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
 • หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำการจองด้วยตัวของท่านเอง
จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง