ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (FD)

วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถราง) อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) ตำหนักทองจินเตี้ยน วัดหยวนทง


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน (FD)
รหัสทัวร์
GOCN_FD00144
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.พ. 67 - 25 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
25,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – คุนหมิง – ต้าหลี่
 • วันที่

  2

  วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • วันที่

  3

  วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน + (บันไดเลื่อนขึ้น-ลง) - ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่

  4

  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) – อุทยานน้ำหยก
 • วันที่

  5

  ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ตำหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทอง - อิสระช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย
 • วันที่

  6

  คุนหมิง – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
20,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
19,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900
พักเดี่ยว
5,000
จอยแลนด์
19,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 26,900 - - 5,000 - 20,900 26
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 26,900 - - 5,000 - 20,900 26
01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 26,900 - - 5,000 - 20,900 26
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 25,900 - - 5,000 - 19,900 26
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 25,900 - - 5,000 - 19,900 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน